rickyv:

“Ugh. Not now, Al.”
- Everybody

rickyv:

“Ugh. Not now, Al.”

- Everybody