Robert De Niro Scolding Jay-Z

Are you talkin’ to Jay? Are you talkin’ to Jay? Oh, well, go on then, Mr. De Niro—I just wanted to make sure.

(Source: youtube.com)