Magic Hugs - Workout Guy

Shake your legs, watch yourself. Shake your legs, wait, who are you working with?