Mitt Romney Struggles to Identify a Donut

Mmm… ystery.