Sloth Secretary


"Hey, Boss." "Goodnight, Gladys."

"Hey, Boss." "Goodnight, Gladys."

(Source: College Humor)